Ti

Gỗ mềm Mỹ

Tiêu chuẩn gỗ xẻ

Tiêu chuẩn gỗ mềm Mỹ PS 20 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Tương quan kích thước gỗ xẻ với độ ẩm.
Gỗ xẻ xanh và khô được đo bằng cách sử dụng lịch trình kích thước riêng biệt để đảm bảo cả hai sản phẩm sẽ xấp xỉ cùng một kích thước trong dịch vụ.
Ngoài ra, tất cả các hóa đơn và hóa đơn phải thể hiện kích thước ròng thực tế của gỗ xẻ.

Giá trị độ bền và độ cứng của gỗ thông miền Nam trong Quy tắc phân loại của Cục Kiểm tra Thông miền Nam

hiện tại đã được Hội đồng Đánh giá của Ủy ban Tiêu chuẩn Gỗ xẻ Hoa Kỳ

phê duyệt.

PS 20 quy định Quy tắc phân loại quốc gia (NGR) cho gỗ xẻ kích thước1 với tên và kích thước cấp được đơn giản hóa để đảm bảo tính đồng đều, hiệu quả và kinh tế trong việc sử dụng gỗ xẻ kích thước.
NGR được đưa vào Quy tắc phân loại tiêu chuẩn của SPIB đối với gỗ thông miền Nam.

Lumber Standard

Kích thước và cấp gỗ xẻ là:

Cấu trúc khung ánh sáng:

Khung ánh sáng:

Studs:

Kết cấu Joists &; Planks:

1 NGR áp dụng cho gỗ xẻ kích thước và không bao gồm các mặt hàng như nách nhãn, gỗ xẻ nhà máy và cửa hàng, hoàn thiện (chọn), gỗ xẻ móng, thông quan công nghiệp, cổ phiếu thang, cổ phiếu cán, cổ phiếu đường sắt, gỗ thô, ván giàn giáo, sàn tàu và ván, ván sân vận động, gỗ gia công và các quy tắc sản phẩm đặc biệt cho các mặt hàng như sàn cạnh bán kính, và kích thước chính và có thể bán được.