Thư viện sử dụng gỗ xẻ

Cây thông phương Nam

Thư viện gỗ xẻ

Thư viện gỗ xẻ của Hiệp hội Lâm sản miền Nam là nguồn tài nguyên để sử dụng gỗ thông miền Nam trong dự án tiếp theo của bạn. Mỗi ấn phẩm cung cấp cho các chuyên gia thiết kế-xây dựng, nhà thầu dân cư, người tự làm và tất cả mọi người ở giữa, các công cụ và thông tin cần thiết để thiết kế và xây dựng với Southern Pine. Mỗi ấn phẩm có sẵn dưới dạng tải xuống PDF miễn phí ngoại trừ Thẻ Pocket Span không còn có sẵn trong bản in. Vui lòng đọc
Thông báo Bản quyền của SFPA
.

Thỏa thuận cấp phép có giới hạn

Hiệp hội Lâm sản miền Nam (SFPA) cấp cho người dùng trang web này quyền tải xuống và in các bản sao của tất cả các ấn phẩm SFPA. Xin lưu ý rằng người dùng không thể, nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của SFPA, sao chép, chuyển hoặc đăng bất kỳ tệp nào lên trang web hoặc thiết bị lưu trữ di động khác, bán lại hoặc cấp cho các bên khác quyền sao chép các tệp này.

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các ấn phẩm trên trang web này là tài sản có bản quyền của Hiệp hội Lâm sản miền Nam và tất cả các quyền đều được bảo lưu. Để được phép in lại,
vui lòng liên hệ với SFPA theo mail@sfpa.org
.

Disclaimer:

Hiệp hội Lâm sản miền Nam (SFPA) không kiểm tra gỗ xẻ hoặc thiết lập các giá trị thiết kế. Mục đích của các hướng dẫn này là thu thập và sắp xếp dữ liệu có sẵn từ các nguồn khác để thuận tiện cho các nhà xây dựng, kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên gia khác.

Các giá trị thiết kế của Southern Pine có trong tài liệu này được lấy từ Quy tắc phân loại tiêu chuẩn cho gỗ thông miền Nam, Phiên bản 2014, do Cục Kiểm tra Thông miền Nam xuất bản và các yếu tố điều chỉnh được lấy từ Đặc điểm kỹ thuật® thiết kế quốc gia (NDS)® cho xây dựng gỗ, do Hội đồng Gỗ Hoa Kỳ xuất bản.

Cả Hiệp hội Lâm sản miền Nam, cũng như các thành viên của Hiệp hội, đều không đảm bảo rằng dữ liệu từ các nguồn như vậy trong tài liệu này là chính xác và từ chối trách nhiệm về thương tích hoặc thiệt hại do việc sử dụng các giá trị thiết kế đó.

Các điều kiện theo đó gỗ xẻ được sử dụng trong xây dựng có thể rất khác nhau, cũng như chất lượng tay nghề và phương pháp xây dựng. Cả Hiệp hội Lâm sản miền Nam, cũng như các thành viên của nó, đều không có kiến thức về chất lượng tay nghề hoặc phương pháp xây dựng được sử dụng trong bất kỳ dự án xây dựng nào, và theo đó, không đảm bảo thiết kế hoặc hiệu suất của gỗ trong các cấu trúc đã hoàn thành.