Liên kết ngành

Liên kết nguồn lực ngành

Hiệp hội Lâm sản miền Nam chỉ là một trong nhiều tổ chức đóng vai trò nòng cốt trong sự thành công và phát triển của gỗ thông miền Nam và các cộng đồng gỗ lớn hơn. Các tổ chức này cung cấp vô số lợi ích góp phần vào sự phát triển chung, tính bền vững và khả năng cạnh tranh của toàn ngành.

Các tổ chức được liệt kê dưới đây bổ sung cho việc SFPA quảng bá gỗ xẻ và gỗ thông miền Nam thông qua: