Ti

Hiệp hội Lâm sản miền Nam cung cấp bảng tải trọng cho phép cho các tiêu đề và dầm để hỗ trợ các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu và các chuyên gia khác tham gia thiết kế và xây dựng các cấu trúc dân cư và thương mại trong việc lựa chọn kích thước phù hợp của tiêu đề hoặc dầm cho công việc.

Các bảng tiêu đề và chùm tia được cung cấp dưới đây đã được tính toán bằng cách sử dụng thiết kế ứng suất cho phép và phương trình thiết kế kỹ thuật tiêu chuẩn cho các dầm nhịp đơn giản với tải trọng trọng phân bố đồng đều. Tải trọng nâng do gió gây ra chưa được xem xét, cũng như tải trọng tập trung. Xin nhắc lại, người dùng phải xác định tải trọng tính bằng pound trên mỗi foot tuyến tính mà tiêu đề hoặc dầm được yêu cầu mang theo.

Các giá trị trong các bảng này đã được giới hạn ở số lượng tối thiểu được tính cho bốn tham số thiết kế sau:

  • Uốn (uốn)
  • Độ lệch
  • Nén vuông góc với hạt
  • Cắt song song với hạt (cắt ngang)

Các bảng này cung cấp tải trọng sàn cho phép (CD = 1,0) và tải trọng mái cho phép (CD = 1,15 và CD = 1,25) đối với gỗ xẻ kích thước Thông Nam Bộ và gỗ dán nhiều lớp Southern Pine được trình bày chi tiết dưới đây.

Các bảng dưới đây cũng có thể được sử dụng để tính toán tải trọng trực tiếp cho phép dựa trên các giới hạn độ lệch khác nhau. Ví dụ: để xác định tải trọng trực tiếp cho phép cho giới hạn độ võng là /360 trong Bảng tải trọng mái cho phép (Bảng 27-38), hãy nhân các giá trị tải trọng trực tiếp được lập bảng (LL) với tỷ lệ 240/360 = 0,67. Kết quả không được vượt quá tổng giá trị tải tương ứng cho cùng một lỗ mở và sản phẩm rõ ràng.

Đối với mỗi ứng dụng, tải xuống PDF có sẵn. Xem thêm Assumptions for Table Development. Tham khảo ấn phẩm của SFPA, Southern Pine Headers &; Beams (tải xuống trong Ấn phẩm) bao gồm tất cả các bảng lựa chọn kích thước.

Hiệp hội Lâm sản miền Nam không xây dựng giá trị thiết kế cho gỗ xẻ hoặc gỗ dán nhiều lớp. Theo đó, SFPA không đảm bảo các giá trị thiết kế dựa trên các bảng này và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại gây ra hoặc góp phần gây ra bởi việc sử dụng các giá trị thiết kế đó.

Ngoài ra, SFPA và các thành viên của nó không có kiến thức về tải, nhịp, vật liệu được sử dụng, chất lượng tay nghề, năng lực chuyên môn của người dùng và các yếu tố khác liên quan đến việc chỉ định tiêu đề hoặc dầm cho bất kỳ dự án nào; và theo đó, không thể, và không, tuyên bố hoặc đảm bảo việc thực hiện việc sử dụng các tiêu đề hoặc dầm được tích hợp vào bất kỳ dự án xây dựng cụ thể nào và từ chối trách nhiệm pháp lý đối với thương tích hoặc thiệt hại do sự thất bại của tiêu đề hoặc dầm trong sử dụng.