Chi tiết khung

Sàn gỗ nâng

Chi tiết khung móng

Hình 19, Hình 20 và Hình 21 cung cấp hướng dẫn khung sàn. Hình 22, Hình 23, Hình 24 và Hình 25 minh họa các phương pháp khác nhau để hỗ trợ dầm sàn. Hình 26 và Hình 27 cung cấp hỗ trợ khung cầu thang, với và nhấn mạnh vào hỗ trợ khung sàn.

Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.
Nhấp vào hình ảnh để phóng to.

Kiểm tra
ấn phẩm Sàn gỗ nâng của
chúng tôi, một hướng dẫn thiết kế và xây dựng toàn diện để sử dụng Thông Nam cho các hệ thống sàn gỗ nâng.