Đánh giá thị trường quốc tế

Quốc tế

Đánh giá thị trường

Điều gì đang xảy ra với Southern Pine và gỗ mềm quốc tế? Hiệp hội lâm sản miền Nam có bạn bảo hiểm.

Mạng lưới chuyên gia tư vấn quốc tế trên thị trường của chúng tôi cung cấp các bản cập nhật quốc tế hàng tháng để giúp các thành viên và cộng đồng gỗ luôn cập nhật về các xu hướng, quy định và cơ hội mở rộng việc sử dụng gỗ thông và gỗ miền Nam.

Thỉnh thoảng, SFPA cũng sẽ phát triển và phát hành các báo cáo và đánh giá thị trường mới nổi xác định các thị trường mới và cơ hội quảng bá cho thông và gỗ phương Nam.

PINE MIỀN NAM TOÀN CẦU